Sözleşmeler ve Dış İlişkiler Bürosu

YURT DIŞI ADALET MÜŞAVİRLERİ

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında 12 Nisan 2012 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolünün ardından kurumumuz nezdinde 2012 yılında kurulmuştur.

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında 12 Nisan 2012 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Büyükelçiliklerimizde görevlendirilen adalet müşavirlerine ait görev tanımları aşağıda belirtilmiştir:

 1. 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yazılı görevlerden yurtdışına terettüp eden iş ve işlemlerin yürütülmesine katkı vermek;
   
 2. Görev yapılan ülke ile uluslararası hukukî ve cezaî adli işbirliğinin, etkili, sağlıklı ve süratli biçimde yürütülmesine yardımcı olmak;
   
 3. Görev yapılan ülkede adalet alanında düzenlenen ikili ve çok taraflı uluslararası toplantılarda Adalet Bakanlığını temsil etmek;
   
 4. İki ülke Adalet Bakanlıkları ve adlî kurumları arasındaki işbirliğinin gelişmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlamak;
   
 5. Görev yapılan ülkenin, özellikle ülkemizi ilgilendiren konulardaki ulusal mevzuatını yakından takip etmek ve güncel gelişmelerden Adalet Bakanlığını haberdar etmek;
   
 6. Görev çevresinde bulunan uluslararası kuruluşların, Adalet Bakanlığının görev alanına giren konularda ve yargıyı ilgilendiren, özellikle hukukun üstünlüğü ve insan hakları, suçla mücadele, uluslararası adlî işbirliği alanlarındaki toplantılarına ve faaliyetlerine katılmak, bunları takip ve merkeze rapor etmek; Bu toplantılara Adalet Bakanlığınca katılım sağlandığında, toplantıya katılan Bakanlık temsilcileri ile toplantıya ve ilgili faaliyetlere ilişkin istişarelerde bulunmak, böylece bu uluslararası kuruluşlarda Bakanlığın uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine ve Bakanlığımızın aktif temsiline katkıda bulunmak;
 7. Nezdinde görev yapılan uluslararası kuruluşların ve diğer muhatapların ülkemizdeki yargı alanında gerçekleşen gelişmeler ile ilgili olarak bilgilendirilmesine katkı sağlamak;
   
 8. Görev yapılan ülkede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hukukî bilgilendirme toplantılarını Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızla koordinasyon halinde gerçekleştirmek;
   
 9. Görevli bulunulan dış temsilciliğimizde yapılan noterlik, adlî ve idarî tebligat vb. hukukî ve adlî işlemlerle ilgili temsilcilik çalışanlarına gerektiğinde danışmanlık hizmeti vermek;
   
 10. Adalet Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Diğer taraftan, aynı Makam Olur'u ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdindeki Daimi Temsilciliğimizde, Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliğimizde, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğimizde ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğimizde görevlendirilen adalet müşavirleri açısından; yukarıda belirtilen görev tanımlarının, görevlendirildikleri kuruluşların görev alanları ile sınırlı bulunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

SÖZLEŞMELER MASASI

Sözleşmeler masasının görevleri;
-İkili ve çok taraflı sözleşme yapılmasını ve yürürlüğünü takip etmek, 

-Sözleşmelere ilişkin görüş yazışmalarını yapmak,  

-Adli işbirliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla aramızda hukuki ve cezai konularda adli yardımlaşma sözleşmesi bulunmayan ülkelerle sözleşme yapılması veya mevcut sözleşmelerin yenilenmesi, 

-Sözleşme metinlerinin hazırlanmasının, imzalanmasının, yürürlüğe girmesi için gerekli prosedürün takibinin yapılması,

-Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Lahey, Ahvali Şahsiye, İLO sözleşmeleri gibi çok taraflı sözleşmelerin takibi ve bu sözleşmelere ilişkin yazışmalarının yapılması şeklinde sayılmaktadır.

 

ÜLKELER MASASI

Ülkeler Masasının Görevleri;

- Ülkeler ile ikili düzeyde ilişkilerin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri takip etmek, 

-Ülkeler ile işbirliğinin geliştirmesi amacıyla işbirliği protokollerinin hazırlanmasının, imzalanmasının takibinin ve yazışmalarının yapılması, 

-Ülkeler ile ikili düzeyde çalışma, eğitim gibi programların hazırlanması ve takibinin yapılması, 

-Ülkeler ile mütekabiliyet esasına göre ilişkilerin yürütülmesinin takibinin yapılması,

 

-Ülkeler ile konsolosluk istişarelerinin takibinin ve yazışmasının yapılması şeklinde sayılmaktadır.
 

YURT DIŞI TÜRKLER MASASI

Kurumumuz nezdinde 2012 yılında kurulmuştur. 

Yurtdışı Türkler Masasının Görevleri;

-Yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına hukuki yardım sağlanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,

-Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına hukuki konularda nasıl bir yol izleyecekleri hususunda yardımda bulunmak, 

-Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki diğer bürolardaki Türk vatandaşlarının yaşadıkları sorunlara ilişkin dosyaların da takibinin yapılması ve bu konularda diğer kurumlarla koordinasyonun kurularak vatandaşlarımızın adli konulardaki sorunlarına çözüm bulunması şeklinde sayılmaktadır.

 

BAİ (Bölgesel Adli İşbirliği) MASASI

Bölgesel Adli İşbirliği Projesi kapsamında bölge ülkeleri ile mevcut ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla Kurumumuz nezdinde 2012 yılında kurulmuştur.

Bölgesel Adli İşbirliği Masası Görevleri; 

-Bölgesel adlî işbirliğine ilişkin faaliyetleri yürütmek, 

-Bu faaliyetlerde ikili işbirliğinin arzu edilen noktaya çıkarılması için temel işbirliği alanı olan adli yardımlaşmada etkinliğin sağlanması, 

-İkili eğitim programları düzenlenmesi, 

-İkili proje ve çalışmalar gerçekleştirilmesi ve bölge ülke temsilcilerinin tamamının katılacağı adlî işbirliği konularında toplantı ve eğitim programları, irtibat ağı oluşturulması ve bölgesel düzeyde sözleşme ve kurumsal alt yapı çalışmalarının yapılması şeklinde sayılmaktadır.

 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR MASASI

Uluslararası Kuruluşlar Masası Görevleri;

- Uluslararası kuruluşlar ile ilgili işlemleri yürütmek, 

-Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO, İslam Konferansı Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerin diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak takibinin ve yazışmalarının yapılması şeklinde sayılmaktadır.

 

SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLAR VE TERÖR MASASI

Sınıraşan Örgütlü Suçlar ve Terör Masası Görevleri;

- Sınıraşan suç ve terör olaylarına ilişkin yürütülecek faaliyetleri yürütmek

-Yasadışı göç, kaçakçılık, insan ticareti, uyuşturucu  madde kaçakçılığı gibi sınıraşan örgütlü suçlarla mücadele kapsamında yapılan faaliyetlerin yürütülmesi ve yazışmalarının yapılması, 

-Terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin işlemlerin diğer kurumlarla koordineli olarak takibinin ve yazışmalarının yapılması, 

-Genel Müdürlüğümüzde diğer bürolarda mevcut bu suçlarla alakalı dosyaların takibinin yapılarak yeknesaklığın sağlanması şeklinde sayılmaktadır.

 

EKONOMİK SUÇLA MÜCADELE MASASI

Ekonomik Suçla Mücadele Masası Görevleri;

-Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele, Karaparanın Aklanması konularına ilişkin çalışma yapmak, 

-İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlisine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu (WGB), Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Kara paranın Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesi, BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ile ilgili faaliyetlerin takibinin ve yazışmalarının yapılması şeklinde sayılmaktadır.