Adli Yardımlaşma Şube Müdürlüğü

CEZA İSTİNABE BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Ceza İstinabe Bürosu Görevleri; 
Adlî makamlarımızca yabancı adlî makamlara, yabancı adlî makamlarca adlî makamlarımıza yönelik ;

 • Şüpheli, sanık, tanık, mağdur ve şikayetçi ifadelerinin alınması,
   
 • Soruşturma ya da kovuşturmaya esas teşkil edecek bilgi-belge temini,
   
 • Arama ve el koyma işlemlerinin yapılması,

Hususlarını havi istinabe evrakı, Genel Müdürlüğümüz tarafından Sözleşmeye uygunluğu denetlenerek iletilmektedir. 

Ayrıca, yabancı uyrukluların ölüm olayları ve yabancı uyrukluların hürriyetlerinden yoksun bırakılmaları ile serbest bırakılmalarına dair bilgiler de Viyana Konsolosluk Sözleşmesi hükümleri ve diğer ilgili sözleşmeler uyarınca diplomatik kanaldan ilgili yabancı ülke makamlarına bildirilmektedir. 

Ceza İstinabe Bürosu Kadrosu;

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü ve 3 şef yönetiminde 25 Memurdan oluşmaktadır.
 

SUÇLU İADE VE HÜKÜMLÜ NAKLİ BÜROSU

Suçlu İade Masasının Görevleri; 
Suçluların iadesi işlemleri ikili anlaşmalar veya “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi” (SİDAS) hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir.

Buna göre Suçlu İade ve Hükümlü Nakli Bürosu tarafından,

-Adlî makamlarımızca aranmakta iken yurt dışına kaçan şüpheli, sanık ve hükümlülerin bulundukları ülkeden geri verilmelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen geri verme evrakı kontrol edildikten sonra yabancı makamlara gönderilmekte,

-Aynı şekilde Türk vatandaşı olmayan şüpheli, sanık veya hükümlülerin geri verilmesi için yabancı adlî makamlarca düzenlenen geri verme evrakının denetimi yapılarak, bu husustaki taleplerin karşılanması sağlanmakta,

-Yurtdışında olan ancak bulunduğu ülke tespit edilemeyen şahısların, Ülkemize geri verilmesi amacıyla uluslararası düzeyde aranmalarını teminen İnterpol Genel Sekreterliğince 5 yıl süreyle geçerliliği olan  “Kırmızı Bülten” (Uluslararası Yakalama Müzekkeresi) çıkarılması, Kırmızı Bülten çıkıncaya kadar herhangi bir gecikmeye mahal vermemek amacıyla, 1 yıl süreyle geçerliliği olan “difüzyon mesajı” yayımlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmakta,

-Diğer taraftan, yabancı ülke adlî makamlarının talebine istinaden çıkarılan Kırmızı Bülten veya yayımlanan difüzyon mesajlarına konu kişilerin Ülkemizde iade amacıyla aranıp aranmayacağına ilişkin Genel Müdürlüğümüz tarafından bir değerlendirme yapılmaktadır.


Hükümlülerin Nakli Masasının Görevleri;

Yabancı bir devlette suç işleyip de hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilen Türk vatandaşlarının bakiye cezalarının Ülkemizde ve aynı şekilde Türkiye’de suç işleyip de hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen yabancıların bakiye cezalarının vatandaşı olduğu ülkede infazı için gerekli işlemler ilgili sözleşmeler hükümleri gereğince Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. (3002 dayılı Kanun)

Yabancı Uyruklular Masası Görevleri;

Herhangi bir suç nedeniyle Ülkemiz Adli Makamlarınca tutuklanan ve tahliye edilen kişilere ilişkin bilgiler bu masa arşivinde toplanmakta ve Dışişleri Bakanlığı ile ilgili kurumlara iletilmektedir.

Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu Kadrosu; 
Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü ve 1 şef  yönetiminde 7 Memurdan oluşmaktadır.

 

HUKUK İSTİNABE VE MÜTEFERRİK BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Hukuk İstinabe Bürosu Görevleri;

 • Dış Temsilciliklerden, Savcılıklardan ve Mahkemelerden gelen Tanık İfadesi, Adres Tespiti (yabancı uyruklu), Kan Alınması, Belge ve Bilgilerin İstenmesi, DNA Testi, Delil Araştırması, Sağlık Raporunun Alınması, Nüfus Kayıt Örneğinin İstenmesi, Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması, Bazı Hususların Tespiti gibi adli yardım taleplerinin yerine getirilmesi,
   
 • Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması, Belge ve Bilgilerin İstenmesi, Nüfus Kayıt Örneklerinin İstenmesi,
   
 • Adli makamlardan ve konusu gereği ilgili idari kurum ve kuruluşlardan Uluslararası Hukuka ilişkin talep edilen bilgi ve görüşlerin karşılanması şeklinde sayılmaktadır.

Ayrıca BİMER ve Bilgi Edinme Bürosu’ndan gelen görüş talep yazıları hâkimlerimiz tarafından yazılmaktadır.

Hukuk İstinabe Bürosu Kadrosu;

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü yönetiminde 6 Memurdan oluşmaktadır.

 

ÇOCUK HUKUKU BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Çocuk Hukuku Bürosu Görevleri;

 1. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vechelerine Dair Lahey Sözleşmesi uyarınca, Velayet hakkının veya şahsi ilişki kurma hakkının ihlalinden önce mutat meskeni bir akit devlette bulunup, başka bir akit devlet topraklarına kaçırılan bütün çocuklar hakkında uygulama alanı bulmakta, sözleşme uygulama alanı bakımından vatandaşlık durumu önem taşımamaktadır. Bu sözleşme çerçevesinde Sözleşmeye taraf Ülkelerin Türkiye’den taleplerine ve Türkiye’nin de sözleşmeye taraf ülkelerden çocuk iadesi ve şahsi ilişki kurulması talepleri yerine getirilmektedir.
   
 2. Çocukların Velayetine ilişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin yeniden Tesisine ilişkin kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi uyarınca, velayete ilişkin bir kararın taraf başka bir Devlette tanınması veya yerine getirilmesine ilişkin Taleplerin büromuzca yerine getirilmesi,
   
 3. Vatandaşların bu konulardaki Bilgi Edinme, Başbakanlık Bimer dilekçeleri ve Genel Müdürlüğümüz internet sitesindeki başvurularına cevap verilmesi şeklinde sayılmaktadır.

Başvurular Velayet veya Çocuk iadesi ayrım yapıldıktan sonra evveliyat bakılıp öncesi var ise ilgili dosyasıyla olmadığı takdirde yeni bir dosya açılıp ilgili Hakimine (Numaralandırma sistemi) takdim edilmesi ile başlatılır.
Her iki konuda da merkezi makam görevini Bakanlığımız yürütmekte olup bu görevi Bakanlığımız Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla yerine getirdiğinden dosyaların işleyişlerinin aciliyeti sebebiyle Savcılık görüşmeleri telefon irtibatıyla kalemden sağlanmaktadır. Merkezi Makam yazışmaları da faks aracılığıyla yapılmaktadır.
Çocuk Hukuk Bürosu Kadrosu;

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü ve 3  Memurdan oluşmaktadır.

 

NAFAKA BÜROSU

Genel Müdürlüğümüz Nafaka Bürosu Görevleri; 

Bakanlığımız Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, “merkezi makam” olarak görevini Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile yerine getirmektedir. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konuda;

 • Alacaklısı Türkiye’de, borçlusu yabancı ülkelerde olan nafaka işlemlerinde “gönderici makam”
 • Alacaklısı yabancı ülkede, borçlusu Türkiye’de olan nafaka işlemlerinde “aracı kurum” olarak iki yönlü görev ifa etmektedirler.

Nafaka alacaklarının yabancı ülkelerden tahsiline ilişkin ülkemizin de tarafı bulunduğu Sözleşmelerin amacı; genelde maddi imkândan yoksun bulunan nafaka alacaklısının, borçlusu yabancı bir ülkede ikamet eden nafaka alacağının tahsilini sağlamaktır. Başvuru usulü ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgi 01.03.2008 tarih ve 64/1 sayılı Genelgemizde belirtilmiştir.

Nafaka Bürosu Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimi denetiminde, 1 Şube Müdürü yönetiminde 3 Memurdan oluşmaktadır.