5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanan Bakanlığımızın 2009-2014 Stratejik Plânına esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.
     

AMAÇ 1

Uluslararası adli yardımlaşmada ve insan hakları alanında kurumsal etkinlik ve kapasitenin artırılması.
Hedef 1
En çok adli ilişkimiz bulunan ülkelerle dört yıl içinde irtibat hâkimliği müessesesi ihdas edilmesi.

Hedef 2

Karşılıklı işbirliğini artırmak amacı ile beş yıl içinde daha fazla ikili ve çok taraflı sözleşmeye taraf olunması.
Hedef 3
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde hâlen Dışişleri Bakanlığı uhdesinde bulunan savunma görevinin üç yıl içinde Genel Müdürlüğümüzce üstlenilmesi.
AMAÇ 2
Genel Müdürlüğümüzün insan kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak yükseltilmesi
Hedef 1
Genel Müdürlüğümüz hâkimlerinin tamamının beş yıl içinde, en az altı ay süre ile yurt dışı staj ve eğitim olanaklarından yararlandırılarak bilgi ve deneyimlerinin yükseltilmesi.
Hedef 2
Şef ve Şube müdürü seviyesindeki genel müdürlüğümüz personelinin tamamının beş yıl içinde bilgi ve deneyimlerinin yükseltilmesi amacıyla kısa süreli olarak yurt dışına gönderilmesi.
Hedef 3
Genel müdürlüğümüz personelinin tamamının kendi görev alanlarına ilişkin 3 yıl içinde hizmetiçi eğitimden geçirilmesi.
AMAÇ 3
Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen hizmet kalitesinin artırılması.
Hedef 1
Bilgiye erişimin kolaylaştırılması ve farkındalığın arırılması için Genel Müdürlüğümüz bünyesinde üç yıl içinde elektronik kütüphane kurulması.
Hedef 2
Diğer elektronik kütüphanelere iki yıl içinde erişim olanaklarının sağlanması.
Hedef 3
Genel müdürlüğümüzün faaliyetlerine ilişkin detaylı ve doğru bilgi sağlanmasına yönelik istatistik alınması amacyıla bir yıl içinde UYAP üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması veya buna imkân sağlayacak bağımsız bir yazılım yapılması.
Hedef 4
Genel Müdürlüğümüz web sayfasının bir yıl içinde daha etkin kullanıma imkân verecek şekilde güncellenmesi
AMAÇ 4
İş süreçlerinin basitleştirilmesi, hata oranlarının düşürülüp etkinliğin artırılması.
Hedef 1
Bir yıl içinde hata istatistiklerinin çıkartılması ve taşra ile paylaşılarak hata tekrarlarının, masraf ve emek kaybının önlenmesi.
Hedef 2
İş süreçlerinin yeniden gözden geçirilerek iş akışları içinde tekrar eden süreçlerin otomasyonuna ilişkin bir yıl içinde bir çalışma yapılması.
Hedef 3
Genel Müdürlüğümüz görüşlerinin elektronik ortamda toplanarak Genel Müdürlüğümüz hâkimlerinin erişimine açılması.
Hedef 4
İki yıl içinde Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde adli yardımlaşma taleplerinin iletilmesi ve yerine getirilmesine yardımcı olacak irtibat savcılarının belirlenmesi ve bunlara düzenli olarak eğitim verilmesi.
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.